Zagraj z Mistrzem

Warsztaty muzyczne „Zagraj z Mistrzem”  przeznaczone są dla uczniów, studentów  i nauczycieli szkół muzycznych I i II st. pragnących doskonalić metody nauczania, uczenia się i umiejętności w zakresie gry na instrumentach. Projekt „Zagraj z Mistrzem” to okazja do rozwijania swoich zdolności i warsztatu gry na flecie, fortepianie, skrzypcach, altówce.

Zapraszamy!

 

Rejestracja online od 17 kwietnia 2023 r.

Image

Termin i miejsce

Warsztaty Muzyczne" Zagraj z Mistrzem"

Termin Warsztatów: 08.07 – 15.07.2023 r.

Organizator: Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Europejczyk

Partner organizacyjny: Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, ZPSM w Gnieźnie

Dyrektor Warsztatów: mgr Katarzyna Dzięcioł

Informacje ogólne

Całkowity koszt uczestnictwa:

Klasa mistrzowska - prof. Aldo Baerten i prof. Carlo Jans

- 1500 zł (4 lekcje po 40 min)

- 800 zł (2 lekcje po 40 min)

 

Klasa prof. Wiesława Suruło

- 1100 zł (4 lekcje po 40 min)

- 600 zł (2 lekcje po 40 min)

 

Klasa prof. Cezarego Traczewskiego

-  660 zł  (3 lekcje po 30 min)

- 1100 zł  (5 lekcji po 30 min);

- 1 400 zł  (7 lekcji po 30 min);

-  2 000 zł  (10 lekcji po 30 min)

 

W pozostałych klasach instrumentów:

kurs podstawowy 5 lekcji - 1100 zł 

kurs intensywny 7 lekcji - 1400 zł 

 

Uczestnik bierny - 350 zł

Opiekun - 50 zł

 

Koszt uczestnictwa czynnego w warsztatach obejmuje: 

1) lekcje indywidualne

 • klasa mistrzowska flety 4 lekcje  40 min
 • pozostali pedagodzy 5 lekcji  45 min
 • u prof. C. Traczewskiego 5 lekcji 30 min,

 2) ZUMBA dla chętnych

 3) udział w koncertach

 

Opłata rejestracyjna płatna w terminie 7 dni od dnia uzyskania od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na warsztaty 

350 zł - uczestnik czynny 

350 zł - nauczyciele i uczestnicy bierni

50 zł - opiekunowie

 

Pozostałą kwotę należy  wpłacić najpóźniej do 10 czerwca 2023 r.

 

Liczba miejsc ograniczona!

 W przypadku większej liczby kandydatów o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wniesienia opłaty rejestracyjnej.

 

 

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie!

Dla uczestników i ich opiekunów dostępny będzie Internat Medyk, ul. Mieszka I  27

tel. recepcja  61 426 34 09

 
Możliwość zamówienia śniadania w Internacie:
 
Kuchnia Internat:
Tel. 513 040 901
 
Wpłaty na konto po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
 
Nr konta 47 1240 3246 1111 0010 5582 7189
 

Partnerzy

LOGO MOK 2016 11 300x133         

 

  0ZPSMGniezno

 

 

 

 

   

Warunki uczestnictwa

Procedura rejestracji  i warunki uczestnictwa: 
1)    Zapoznanie się i zaakceptowanie z Regulaminem Kursu oraz Polityką prywatności
2)    przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ONLINE. 
3)    Po wysłaniu zgłoszenia ONLINE należy przesłać e-mailem skan Zgody na wykorzystanie wizerunku” 
4)    Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, powinni przesłać e-mailem skan podpisanego "Oświadczanie opiekuna". Brak „Oświadczenia opiekuna” uniemożliwi nam prowadzenie dalszej rekrutacji i będzie skutkować usunięciem Twojego zgłoszenia.   
5)    potwierdzenie przez Organizatora zakwalifikowania na warsztaty 
6)    wniesienie opłaty rejestracyjnej 350 PLN uczestnik czynny/ bierny, 50 PLN/opiekun   7 dni od potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora
7)    wniesienie pozostałej opłaty najpóźniej do dnia 10 czerwca 2023 r.

Carlo Jans

Carlo JANS, ukończył studia w Luksemburgu i Nancy (klasa Jacquesa Mule'a) kontynuował studia w Conservatoire Royal de Li...

Aldo Baerten

Aldo Baerten - pierwszy flecista Orkiestry Symfonicznej w Antwerpii. Jest profesorem fletu w Królews...

Cezary Traczewski

Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Swą sztukę doskonalił w klasie fletu prof. Petera-Lukasa Grafa w Szwajcarii o...

Wiesław Suruło

W roku 1995 ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fletu Prof. Kazimierza Mos...

Andrzej Tatarski

Ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie prof. Olgi Iliwickiej-Dąbrowskiej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. ...

Dorota Kwiecińska

Studia na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu ukończyła z wyróżnieniem w 1989 roku i została zaangażow...

Lech Bałaban

Doktor habilitowany sztuk muzycznych, koncertmistrz Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia, profesor w Akademii Mu...

dr hab. Piotr Niewiedział

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, studia pianistyczne realizował pod kierunkiem wybitnego pianisty i pedagog...

dr hab. Andrzej Jungiewicz

Andrzej Jungiewicz - absolwent  klasy fortepianu prof. Józefa Stompla oraz klas kameralnych prof. Marii Szwajger-Ku...

Yang Xu-Czaja

Yang Xu-Czaja jako aktywna kameralistka i solistka brała udział w wielu festiwalach, koncertach oraz lekcjach mistrzowsk...

wkrótce... 

REGULAMIN

Warsztaty Muzyczne „Zagraj z Mistrzem” Gniezno 2023r.

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Warsztatów Muzycznych „Zagraj z Mistrzem”, zwanym w dalszej części regulaminu „Warsztatami” jest Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego -Europejczyk (KRS0000500117) z siedzibą w Poznaniu, ul. Złota 14 a.

2.     Partnerem Organizacyjnym Warsztatów jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.

3.  Celem Warsztatów jest propagowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców Gniezna i województwa wielkopolskiego, przy jednoczesnym stworzeniu utalentowanym muzycznie dzieciom, młodzieży oraz studentom i dorosłym artystom muzykom możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego i umożliwieniu młodym artystom muzykom wspólnego występu z Mistrzem. 

4.  W ramach Warsztatów odbędą się: koncert pedagogów, koncerty uczestników czynnych, koncert Mistrzów z wybranymi uczestnikami czynnymi oraz zamknięte dla publiczności indywidulane lekcje uczestników czynnych z Mistrzem.

5.Lekcje uczestników czynnych z Mistrzem– zamknięte dla publiczności - odbywać się będą w dniach 08-15  lipca 2023 w siedzibie MOKu w Gnieźnie, ul. Chrobrego 41 A oraz w ZPSM w Gnieźnie, ul. Mieszka I 20

6.     Otwarte dla publiczności Koncerty odbędą się w wybranych obiektach na terenie m. Gniezna. 

7.     Szczegółowy harmonogram Warsztatów dostępny będzie na stronie internetowej www.europejczyk.org 

9.     Organizator Warsztatów zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie warsztatów oraz zmian w składzie kadry Mistrzowskiej.

II. Uczestnictwo, kwalifikacje i organizacja zajęć

1.     Dzieci powyżej 7 roku życia, młodzież oraz dorośli artyści muzycy, którzy nie ukończyli 30 roku życia i zostali zakwalifikowani przez Organizatora mogą brać udział w warsztatach jako „uczestnicy czynni”.

2.     Uczestnicy Kursu, którzy nie ukończyli 16 lat mogą wziąć udział w charakterze uczestnika warsztatów tylko w przypadku, gdy pozostają pod opieką prawnych opiekunów przez cały czas trwania Warsztatów. 

3.  Osoby, które w dniu rozpoczęcia warsztatów ukończyły 16 lat, a nie osiągnęły 18 lat, mogą zostać uczestnikiem warsztatów samodzielnie pod warunkiem wypełnienia przez opiekuna prawnego Oświadczenia woli” będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.     Warunkiem uczestnictwa czynnego w warsztatach jest łączne spełnienie poniższych warunków;

a)   akceptacja niniejszego Regulaminu;

b) dokonanie zgłoszenia na warsztaty za pośrednictwem strony internetowej www.europejczyk.org  

c) uzyskanie potwierdzenia przyjęcia wysłanego przez Organizatora; 

d) wniesienie opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od dnia uzyskania od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na warsztaty; 

e)    wniesienie opłat w pełnej wysokości najpóźniej do 10 czerwca 2023 r.

f) dostarczenie do Organizatora - najpóźniej pierwszego dnia warsztatów - oryginału wypełnionego i podpisanego „Zgłoszenia Uczestnictwa” zgodnie z załącznikiem nr 1. Uczestnicy niepełnoletni dodatkowo zobowiązani są dostarczyć podpisane „Oświadczenie Opiekuna” zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. W momencie osiągnięcia limitu potwierdzonych uczestników czynnych, następuje zamknięcie naboru na uczestników czynnych.

6. Zgłoszenie uczestnictwa, Oświadczenie Opiekuna oraz Regulamin, opublikowane zostaną na stronie internetowej www.europejczyk.org

 

III. Zakres obowiązków Mistrza 

 • Mistrz ma   obowiązek   przeprowadzenia w klasie mistrzowskiej   4  indywidualnych 40 minutowych lekcji, w pozostałych klasach 5 lekcji 45 min lub 5 lekcji 30 minutowych z wybranym uczestnikiem czynnym. 
 • Mistrz ma prawo przeprowadzać lekcję zgodnie z wybranymi przez siebie metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej.
 • Mistrz jest zobowiązany poinformować uczestnika o swojej uzasadnionej nieobecności na lekcji z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Mistrz jest zobowiązany odpracować zajęcia, które się nie odbyły z jego winy, w terminie uzgodnionym z uczestnikiem czynnym.
 • Mistrz nie ma obowiązku odpracowania lekcji w przypadku nieobecności uczestnika czynnego warsztatów.
 • Każdy z Mistrzów dysponuje prawem wyboru uczestnika, z którym wystąpi wspólnie podczas publicznego koncertu finałowego. Wybór Mistrza jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

IV. Prawa i obowiązki uczestników/rodziców/ prawnych opiekunów

 1. Wszyscy zarejestrowani czynni uczestnicy, a także ich zarejestrowani opiekunowie prawni, oprócz prawa uczestniczenia w indywidulanych lekcjach z wybranym, jednym Mistrzem, mają dodatkowo prawo do obecności na wszystkich wykładach, zajęciach dodatkowych i koncertach organizowanych w ramach warsztatów,
 2. Partner Organizacyjny udostępnia uczestnikom warsztatów sale do ćwiczeń w budynku ZPSM w Gnieźnie ul. Mieszka I 20 i MOK w Gnieźnie przy  ul. Chrobrego 41 A
 3. Koszt uczestnictwa w warsztatach uczestnicy pokrywają zgodnie z wybranym pakietem.
 4. Uczestnicy/rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od dnia uzyskania potwierdzenia przyjęcia wysłanego drogą elektroniczną przez Organizatora na adres uczestnika wskazany przy zgłoszeniu.
 5. Uczestnicy/rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wniesienia pozostałych opłat uczestnictwa do dnia 10 czerwca 2023 r.
 6. Wpłat należy dokonywać wyłącznie na dedykowany do obsługi warsztatów  rachunek  bankowy Organizatora  

Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – Europejczyk

60-592 Poznań, ul. Złota 14 a

27 2130 0004 2001 0658 2902 0002

Volkswagen Bank Polska SA

z podaniem w tytule przelewu 

„Imię i Nazwisko/ uczestnik czynny/ opiekun”

 1. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach odbywanych podczas warsztatów, organizator nie zwraca wniesionych wpłat.
 2. Uczestnik czynny lub bierny ma prawo do odstąpienia (bez ponoszenia kosztów)  od uczestnictwa w warsztatach, w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia na warsztaty.
 3. Uczestnik ma również prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w warsztatach po terminie określonym w pkt. 8, ale nie później niż do dnia 10 czerwca 2023 r. Przy czym kwota opłaty rejestracyjnej 350 zł/ 50 zł jest bezzwrotna.
 4. W przypadku odstąpienia lub rezygnacji uczestnika w Warsztatach na warunkach określonych w pkt.8 lub pkt.9, Organizator zwróci wpłaconą przez uczestnika kwotę w terminie do dnia 31 lipca 2023 roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 9.  
 5. W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zarejestrowani uczestnicy, którzy dokonali wpłaty otrzymają jej zwrot w pełnej wysokości, w tym zwrot opłaty rejestracyjnej.
 6. Wszystkich uczestników warsztatów w trakcie trwania Warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania lub używania narkotyków lub innych środków odurzających. 
 7. Osoby niepełnoletnie obwiązuje podczas warsztatów bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych  
 8. Uczestnicy dopuszczający się rażącego łamania postanowień niniejszego Regulaminu lub nadużywające alkoholu lub rażąco zakłócający zajęcia podczas warsztatów lub których zachowanie byłoby gorszące, mogą zostać usunięci z Warsztatów na każdym etapie jego trwania, bez możliwości roszczenia o zwrot opłat.
 9. Za wszelkie wyrządzone szkody, w szczególności za uszkodzenia, zniszczenia mienia MOK i ZPSM uczestnicy Warsztatów i ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
 10. Wszelkie uwagi uczestnicy, rodzice, prawni opiekunowie mogą zgłaszać przedstawicielowi Organizatora.
 11. Uczestnicy czynni we własnym zakresie organizują: nuty akompaniamentu, strój koncertowy oraz pulpit. 

  

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma pełne prawo do nagrywania i fotografowania koncertów, zajęć i pokazów warsztatowych, jak i ich dowolnego wykorzystywania dla celów promocyjnych i archiwalnych Warsztatów.
 2. Wszelkie formy utrwalania Warsztatów bez zgody Organizatora w szczególności: filmowanie, nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione. Nagrywanie występu Uczestnika Czynnego przez swojego Opiekuna nie wymaga odrębnej zgody Organizatora. 
 3. Organizator oraz partnerzy organizacyjni nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione.
 4. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 03 kwietnia 2023 r.

Kontakt

FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK
 

ul. Złota 14a
60 – 592  Poznań

NIP 7811893389
REGON 302658757
KRS 0000500117

 

Napisz do nas

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

© FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK 2023