Regulamin


 

 
 
Warsztaty Muzyczne „Zagraj z Mistrzem” Gniezno 2018 r.
 
I Postanowienia ogólne
 
1.  Warsztaty Muzyczne "Zagraj z Mistrzem" są organizowane w ramach Festiwalu Muzycznego "Zagraj z Mistrzem" Gniezno 2018. Organizatorem Warsztatów Muzycznych „ Zagraj z Mistrzem”, zwanym w dalszej części regulaminu „Warsztatami” jest Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego -Europejczyk (KRS0000500117) z siedzibą w Poznaniu, ul. Chojnicka 41.
2.     Partnerem Organizacyjnym Warsztatów jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
3.  Celem Warsztatów jest propagowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców Gniezna i województwa wielkopolskiego, przy jednoczesnym stworzeniu utalentowanym muzycznie dzieciom, młodzieży oraz studentom i dorosłym artystom muzykom możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego i umożliwieniu młodym artystom muzykom wspólnego występu z Mistrzem.
4.  W ramach Warsztatów odbędą się: inaugurujący koncert z udziałem Mistrzów, koncerty uczestników czynnych, koncerty Mistrzów z wybranymi uczestnikami czynnymi, oraz  zamknięte dla publiczności indywidulane lekcje uczestników czynnych z Mistrzem.
5. Lekcje uczestników czynnych z Mistrzem– zamknięte dla publiczności -  odbywać się będą w dniach 02-09  lipca 2018 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 11.
6.     Otwarte dla publiczności Koncerty odbędą się w wybranych obiektach na terenie m. Gniezna.
7.     Szczegółowy harmonogram Warsztatów dostępny będzie na stronie internetowej www.europejczyk.org .
9.     Organizator Warsztatów zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie warsztatów oraz zmian w składzie kadry Mistrzowskiej.
 
 
II. Uczestnictwo, kwalifikacje i organizacja zajęć
1.     Dzieci powyżej 7 roku życia, młodzież oraz dorośli artyści muzycy, którzy nie ukończyli 30 roku życia i zostali zakwalifikowani przez Organizatora mogą brać udział w warsztatach jako „uczestnicy czynni”.
2.     Uczestnicy Kursu, którzy nie ukończyli 16 lat mogą wziąć udział w charakterze uczestnika warsztatów tylko w przypadku gdy pozostają pod opieką prawnych opiekunów przez cały czas trwania Warsztatów.
3.  Osoby które w dniu rozpoczęcia warsztatów ukończyły 16 lat, a nie osiągnęły 18 lat, mogą zostać uczestnikiem warsztatów samodzielnie pod warunkiem wypełnienia przez opiekuna prawnego Oświadczenia woli” będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4.     Warunkiem uczestnictwa czynnego w warsztatach jest łączne spełnienie poniższych warunków;
a)   akceptacja niniejszego Regulaminu;
b) dokonanie zgłoszenia na warsztaty za pośrednictwem strony internetowej www.europejczyk.org, lub dokonanie zgłoszenia w formie papierowej, dostarczając do Organizatora dokumenty, o których mowa w pkt g), w terminie do 15 czerwca 2018 roku ;
c)    uzyskanie potwierdzenia przyjęcia wysłanego przez Organizatora;
d)  o zakwalifikowaniu do klasy mistrzowskiej  decydują dodatkowo udokumentowane, aktualne osiągnięcia artystyczne i konkursowe;
e)   wniesienie opłaty rejestracyjnej w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na warsztaty;
f)    wniesienie opłat w pełnej wysokości  do 30 czerwca 2018 r.
g) dostarczenie do Organizatora - najpóźniej pierwszego dnia warsztatów - oryginału wypełnionego i podpisanego „Zgłoszenia Uczestnictwa” zgodnie z załącznikiem nr 1. Uczestnicy niepełnoletni dodatkowo zobowiązani są dostarczyć podpisane „Oświadczenie Opiekuna” zgodnie z załącznikiem nr 2.
5.     W momencie osiągnięcia limitu potwierdzonych uczestników czynnych, następuje zamknięcie naboru na uczestników czynnych.
6.     „Zgłoszenie uczestnictwa”,Oświadczenie Opiekuna” oraz Regulamin, opublikowane zostaną na stronie internetowej www.europejczyk.org
 
III. Zakres obowiązków Mistrza
 1. Mistrz  ma   obowiązek   przeprowadzenia    5   indywidulanych ,   40 minutowych lekcji z wybranym uczestnikiem czynnym 
 2. Mistrz ma prawo przeprowadzać lekcję  zgodnie z wybranymi przez siebie metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej.
 3. Mistrz jest zobowiązany poinformować uczestnika o swojej uzasadnionej nieobecności na lekcji z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Mistrz jest zobowiązany odpracować zajęcia, które się nie odbyły z jego winy, w terminie uzgodnionym z uczestnikiem czynnym.
 5. Mistrz nie ma obowiązku odpracowania lekcji w przypadku nieobecności uczestnika czynnego warsztatów .
 6. Każdy z Mistrzów dysponuje prawem wyboru uczestnika, z którym wystąpi wspólnie podczas publicznego koncertu finałowego. Wybór Mistrza jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
IV. Prawa i obowiązki uczestników/rodziców/ prawnych opiekunów
 1. Wszyscy zarejestrowani czynni uczestnicy, a także ich zarejestrowani opiekunowie prawni, oprócz prawa uczestniczenia w 5 indywidulanych 40 minutowych lekcjach z wybranym, jednym Mistrzem,   mają dodatkowo prawo do obecności na wszystkich wykładach, zajęciach dodatkowych i koncertach organizowanych w ramach warsztatów,
 2. Partner Organizacyjny udostępnia uczestnikom warsztatów sale do ćwiczeń w budynku MOK w Gnieźnie przy ul. ul. Łubieńskiego 11. Uczestnicy czynni mają prawo do użytkowania w godzinach od 9:00- 18:00 sal ćwiczeniowych, zgodnie z grafikiem opublikowanym przez Organizatora.  
 3. Koszt uczestnictwa w warsztatach uczestnicy pokrywają zgodnie z wybranym pakietem.
 4. Uczestnicy/rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 10 dni od dnia uzyskania potwierdzenia przyjęcia wysłanego drogą elektroniczną  przez Organizatora na adres uczestnika wskazany przy zgłoszeniu.
 5. Uczestnicy/rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wniesienia pozostałych opłat uczestnictwa do dnia 30 czerwca 2018r.
 6. Wpłat należy dokonywać wyłącznie na dedykowany do obsługi Kursu  rachunek  bankowy Organizatora  
Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – Europejczyk
60-480 Poznań, ul. Chojnicka 41
27 2130 0004 2001 0658 2902 0002
Volkswagen Bank Polska SA
z podaniem w tytule przelewu
„Imię i Nazwisko/ uczestnik czynny/ opiekun”
 1. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach odbywanych podczas warsztatów, organizator nie zwraca wniesionych wpłat.
 2. Uczestnik czynny lub bierny ma prawo do odstąpienia ( bez ponoszenia kosztów)  od uczestnictwa w warsztatach, w terminie 10 dni od dnia wysłania przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia na warsztaty.
 3. Uczestnik ma również prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w warsztatach po terminie określonym w pkt. 8, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2018r. Przy czym kwota opłaty rejestracyjnej, w zależności od wybranego pakietu - 300 zł, 150 zł  - jest bezzwrotna.
 4. W przypadku odstąpienia lub rezygnacji uczestnika w Warsztatach na warunkach określonych w pkt.8 lub pkt.9, Organizator zwróci wpłaconą przez uczestnika kwotę w terminie do  dnia 31 lipca 2018 roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 9.  
 5. W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zarejestrowani uczestnicy, którzy dokonali wpłaty otrzymają jej zwrot w pełnej wysokości, w tym zwrot opłaty rejestracyjnej.
 6. Wszystkich uczestników warsztatów w trakcie trwania Warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania lub używania narkotyków lub innych środków odurzających.
 7. Osoby niepełnoletnie obwiązuje podczas kursu bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych 
 8. Uczestnicy dopuszczający się rażącego łamania postanowień niniejszego Regulaminu lub nadużywające alkoholu lub rażąco zakłócający zajęcia podczas warsztatów lub których zachowanie byłoby gorszące, mogą zostać usunięci z Warsztatów na każdym etapie jego trwania, bez możliwości roszczenia o zwrot opłat.
 9. Za wszelkie wyrządzone szkody, w szczególności za uszkodzenia, zniszczenia mienia MOK  uczestnicy Warsztatów i ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
 10. Wszelkie uwagi uczestnicy, rodzice, prawni opiekunowie mogą zgłaszać przedstawicielowi Organizatora.
 11. Uczestnicy czynni we własnym zakresie organizują: nuty akompaniamentu, strój koncertowy oraz pulpit.
V. Postanowienia końcowe
 1. Organizator ma pełne prawo do nagrywania i fotografowania koncertów, zajęć i pokazów warsztatowych, jak i ich dowolnego wykorzystywania dla celów promocyjnych i archiwalnych Warsztatów.
 2. Wszelkie formy utrwalania Warsztatów bez zgody Organizatora w szczególności: filmowanie, nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione. Nagrywanie występu Uczestnika Czynnego przez swojego Opiekuna nie wymaga odrębnej zgody Organizatora.
 3. Organizator oraz partnerzy organizacyjni nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione.
 4. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 03 stycznia 2018 r.
 
 Załączniki
1) "Zgłoszenie_Uczestnictwa"
2) "Oświadczenie Opiekuna"
 
 
 
 
 

 

Partnerzy i Donatorzy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MAPKA DOJAZDU

Nasza lokalizacja
E-MAIL

fundacja@europejczyk.org

Wyślij do nas wiadomość
e-mail

Social Media

LOGO Europejczyk Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturalnego
Kursy Muzyczne, Koncerty, Kursy Mistrzowskie, skrzypcowe, altówkowe,fletowe, fortepianowe, metodyczne - Polityka Cookies
Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych