Regulamin


  

Regulamin
Zimowych Warsztatów Fletowych – Szczawno Zdrój 2018

 

I Postanowienia ogólne

 

1.   Organizatorem Zimowych Warsztatów Fletowych, zwanych w dalszej części regulaminu „Warsztatami”  jest Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego -Europejczyk (KRS0000500117) z siedzibą w Poznaniu, ul. Chojnicka 41.

2.   Partnerem Organizacyjnym Warsztatów jest Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju.

3.   Celem Warsztatów jest propagowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców Szczawna Zdroju i województwa dolnośląskiego, przy jednoczesnym stworzeniu utalentowanym muzycznie dzieciom, młodzieży oraz studentom i dorosłym artystom muzykom możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego.

4.   Lekcje uczestników czynnych z Wykładowcą – otwarte dla publiczności -  odbywać się będą w dniach 15-21.01.2018 w Teatrze Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju.

5.   Szczegółowy harmonogram Warsztatów dostępny będzie na stronie internetowej www.europejczyk.org .

6.   Organizator Warsztatów  zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie Warsztatów oraz zmian w składzie kadry Mistrzowskiej.

 

 

II. Uczestnictwo, kwalifikacje i organizacja zajęć

1.   Dzieci powyżej 7 roku życia, młodzież oraz dorośli artyści muzycy, którzy nie ukończyli 30 roku życia i zostali zakwalifikowani przez Organizatora mogą brać udział w Warsztatach jako „uczestnicy czynni”.

2.   Warunkiem uczestnictwa czynnego w Warsztatach jest łączne spełnienie poniższych warunków;

a)   akceptacja niniejszego Regulaminu;

b)    dokonanie zgłoszenia na Warsztaty za pośrednictwem strony internetowej www.europejczyk.org)    

c)   uzyskanie potwierdzenia przyjęcia wysłanego przez Organizatora;

d)   przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online (www.europejczyk.org)

e)   wniesienie opłaty rejestracyjnej 300 PLN uczestnik czynny/150 PLN uczestnik bierny do 10 grudnia 2017 r.

f)    wniesienie pozostałej opłaty do dnia 31 grudnia  2017 r.

g) w klasie prof. Aldo Baertena udokmentowanie osiągnięć artystycznych i konkursowych.
 

3.   W momencie osiągnięcia limitu potwierdzonych uczestników czynnych, następuje zamknięcie naboru na uczestników czynnych.

 

III. Zakres obowiązków Wykładowcy

 

1.   Wykładowca ma prawo przeprowadzać lekcję  zgodnie z wybranymi przez siebie metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej.

2.    Wykładowca jest zobowiązany poinformować uczestnika o swojej uzasadnionej nieobecności na lekcji z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.     Wykładowca jest zobowiązany odpracować zajęcia, które się nie odbyły z jego winy, w terminie uzgodnionym z uczestnikiem czynnym.

 

4.     Wykładowca nie ma obowiązku odpracowania lekcji w przypadku nieobecności uczestnika czynnego Warsztatów


IV. Prawa i obowiązki uczestników/rodziców/ prawnych opiekunów

1.     Wszyscy zarejestrowani czynni uczestnicy, a także ich zarejestrowani opiekunowie prawni, oprócz prawa uczestniczenia w 5 indywidulanych lekcjach z wybranym, jednym Wykładowcą,   mają dodatkowo prawo do obecności na wszystkich wykładach, zajęciach dodatkowych i koncertach organizowanych w ramach Warsztatów.

2.     Koszt uczestnictwa w Warsztatach uczestnicy pokrywają zgodnie z wybranym pakietem.

3.     Uczestnicy/rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie do dnia 10 grudnia 2017 r.

4.     Uczestnicy/rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wniesienia pozostałych opłat uczestnictwa do dnia 31 grudnia 2017 r.

5.     Wpłat należy dokonywać na konto

Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – Europejczyk
60-480 Poznań, ul. Chojnicka 41
27 2130 0004 2001 0658 2902 0002

Volkswagen Bank Polska SA
z podaniem w tytule przelewu
„Imię i Nazwisko/ uczestnik / opiekun”

 

6.     W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach odbywanych podczas Warsztatów, organizator nie zwraca wniesionych wpłat.

7.     Uczestnik czynny lub bierny ma prawo do odstąpienia ( bez ponoszenia kosztów)  od uczestnictwa w Warsztatach, w terminie 10 dni od dnia wysłania przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia na kurs.

8.     Uczestnik ma również prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Warsztatach, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2017r. Przy czym kwota opłaty rejestracyjnej, w zależności od wybranego pakietu - 300 zł, 150 zł  - jest bezzwrotna.

9.     W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zarejestrowani uczestnicy, którzy dokonali wpłaty otrzymają jej zwrot w pełnej wysokości, w tym zwrot opłaty rejestracyjnej.

10.   Wszystkich uczestników Warsztatów w trakcie trwania Warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania lub używania narkotyków lub innych środków odurzających.

11.   Uczestnicy dopuszczający się rażącego łamania postanowień niniejszego Regulaminu lub nadużywające alkoholu lub rażąco zakłócający zajęcia podczas Warsztatów lub których zachowanie byłoby gorszące, mogą zostać usunięci z Warsztatów, na każdym etapie ich trwania, bez możliwości roszczenia o zwrot opłat.

12.   Za wszelkie wyrządzone szkody, w szczególności za uszkodzenia, zniszczenia mienia Teatru Zdrojowego uczestnicy Kursu i ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

13.   Wszelkie uwagi uczestnicy, rodzice, prawni opiekunowie mogą zgłaszać przedstawicielowi Organizatora.

14.   Uczestnicy czynni we własnym zakresie organizują: nuty akompaniamentu, strój koncertowy oraz pulpit.

V. Postanowienia końcowe

1.     Organizator ma pełne prawo do nagrywania i fotografowania koncertów, zajęć i pokazów warsztatowych, jak i ich dowolnego wykorzystywania dla celów promocyjnych i archiwalnych Warsztatów.

2.     Wszelkie formy utrwalania Warsztatów bez zgody Organizatora w szczególności: filmowanie, nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione. Nagrywanie występu Uczestnika Czynnego przez swojego Opiekuna nie wymaga odrębnej zgody Organizatora.

3.     Organizator oraz partnerzy organizacyjni nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione.

4.     Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 02 października 2017 r.

Partnerzy i Donatorzy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MAPKA DOJAZDU

Nasza lokalizacja
E-MAIL

fundacja@europejczyk.org

Wyślij do nas wiadomość
e-mail

Social Media

LOGO Europejczyk Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturalnego
Kursy Muzyczne, Koncerty, Kursy Mistrzowskie, skrzypcowe, altówkowe,fletowe, fortepianowe, metodyczne - Polityka Cookies
Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych