Fundacja powstała z zamysłem ochrony europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego zakorzenionego w tradycji filozofii klasycznej i chrześcijańskiej, wspierania osób, rodzin i organizacji w zakresie szeroko rozumianego rozwoju osobistego, rozwoju społeczności lokalnych i ponad lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, poprzez krzewienie kultury i sztuki, oświaty i wychowania, sportu i kultury fizycznej oraz wspierania postaw humanitarnych, prospołecznych i proekologicznych.

1. stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw prospołecznych
wspierających rozwój społeczności lokalnych i ponad lokalnych;
2. ochrona europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego;
3. stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania oraz wspierania przedsięwzięć
mających za przedmiot kulturę i sztukę oraz promowanie i wspieranie uzdolnionych i utalentowanych
artystycznie dzieci i młodzieży, a także dorosłych artystów;
4. stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania oraz wspieranie przedsięwzięć
mających za przedmiot oświatę, wychowanie;
5. edukacja i szerzenie wiedzy z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego, profilaktyki zdrowotnej,
możliwości diagnostycznych i leczniczych, promowanie zdrowego stylu życia, troska o poprawę
zdrowotności społeczeństwa, promocja etyki w zdrowiu i medycynie, ułatwienie dostępu do wszelkich
informacji dotyczących postępu w dziedzinie medycyny środowiskowej i zapobiegawczej,
upowszechnianie osiągnięć naukowych, technicznych i organizacyjnych dotyczących medycyny i
promocji zdrowia,
6. pomoc w edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
oraz aktywizacji zawodowej i życiowej w szczególności ludności z obszarów wiejskich;
7. działania wspierające służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym
wykluczeniem: niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów
zaniedbanych gospodarczo, społecznie lub kulturowo;
8. działania wspierające na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa;
9. działania wspierające na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji,
ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej;
10. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
11. wspieranie działań na rzecz rozwoju, modernizacji, poprawy jakości życia, konkurencyjności obszarów wiejskich;
12. prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.

katarzyna dzieciol

Katarzyna Dzięcioł – Prezes Zarządu Fundacji

Absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, altowiolistka i nauczycielka muzyki, organizatorka koncertów, warsztatów i projektów muzycznych, animatorka kultury. Posiada doświadczenie pedagogiczne i wychowawcze w pracy z dziećmi. Grała w orkiestrze Filharmonii Poznańskiej i Teatru Muzycznego  w Poznaniu. Prywatnie szczęśliwa żona i mama piątki dzieci i pięciu wnuków.

 lech balaban

prof. dr hab.Lech Bałaban – Przewodniczący Konwentu Fundacji

Altowiolista, profesor Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, prowadzi również klasę altówki w  Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Od 1988 r. związany z Orkiestrą Kameralną AMADEUS Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, w której jest koncertmistrzem. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Altowiolowego. Jako członek zespołów Wieniawski Kwartet i Kwartet Rodzinny Bałabanów i również jako solista bierze udział w wielu liczących się festiwalach muzycznych. Koncertował w wielu krajach Europy oraz w Japonii i na Tajwanie. Dokonał wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. Prawykonywał wiele utworów muzyki współczesnej, w tym utwory jemu dedykowane. Wychował kilku laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych. Prywatnie mąż i tata czwórki dzieci.

piotr niewiedzial

dr hab.Piotr Niewiedział - Członek Konwentu Fundacji

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Studia pianistyczne realizował pod kierunkiem wybitnego pianisty i pedagoga prof. Andrzeja Tatarskiego. W roku akademickim 1990/91 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne. Otrzymał dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem w 1991 r. Obecnie jest Dyrektorem Instytutu Instrumentów Lutniczych  w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wraz ze swoją żoną Anią, również pianistką, tworzą duet fortepianowy „La Valse'89”.

Prywatnie jest mężem wspomnianej Ani i tatą dwóch synów.

magdalena guzikowska

Magdalena Guzikowska – Członek Konwentu Fundacji 

Prawnik oraz zapalona gitarzystka, kształciła się pod okiem wybitnego profesora gitary klasycznej prof. Piotra Zaleskiego. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów gitarowych. Szczęśliwa żona i mama czwórki dzieci.

 

 

Kontakt

FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK
 

ul. Złota 14a
60 – 592  Poznań

NIP 7811893389
REGON 302658757
KRS 0000500117

 

Napisz do nas

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

© FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK 2024