Fundacja powstała z zamysłem ochrony europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego zakorzenionego w tradycji filozofii klasycznej i chrześcijańskiej, wspierania osób, rodzin i organizacji w zakresie szeroko rozumianego rozwoju osobistego, rozwoju społeczności lokalnych i ponad lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, poprzez krzewienie kultury i sztuki, oświaty i wychowania, sportu i kultury fizycznej oraz wspierania postaw humanitarnych, prospołecznych i proekologicznych.

1. stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw prospołecznych
wspierających rozwój społeczności lokalnych i ponad lokalnych;
2. ochrona europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego;
3. stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania oraz wspierania przedsięwzięć
mających za przedmiot kulturę i sztukę oraz promowanie i wspieranie uzdolnionych i utalentowanych
artystycznie dzieci i młodzieży, a także dorosłych artystów;
4. stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania oraz wspieranie przedsięwzięć
mających za przedmiot oświatę, wychowanie;
5. edukacja i szerzenie wiedzy z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego, profilaktyki zdrowotnej,
możliwości diagnostycznych i leczniczych, promowanie zdrowego stylu życia, troska o poprawę
zdrowotności społeczeństwa, promocja etyki w zdrowiu i medycynie, ułatwienie dostępu do wszelkich
informacji dotyczących postępu w dziedzinie medycyny środowiskowej i zapobiegawczej,
upowszechnianie osiągnięć naukowych, technicznych i organizacyjnych dotyczących medycyny i
promocji zdrowia,
6. pomoc w edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
oraz aktywizacji zawodowej i życiowej w szczególności ludności z obszarów wiejskich;
7. działania wspierające służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym
wykluczeniem: niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów
zaniedbanych gospodarczo, społecznie lub kulturowo;
8. działania wspierające na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa;
9. działania wspierające na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji,
ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej;
10. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
11. wspieranie działań na rzecz rozwoju, modernizacji, poprawy jakości życia, konkurencyjności obszarów wiejskich;
12. prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.

katarzyna dzieciol

Katarzyna Dzięcioł – Prezes Zarządu Fundacji

Absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, altowiolistka i nauczycielka muzyki, organizatorka koncertów, warsztatów i projektów muzycznych, animatorka kultury. Posiada doświadczenie pedagogiczne i wychowawcze w pracy  z dziećmi. Grała w orkiestrze Filharmonii Poznańskiej i Teatru Muzycznego  w Poznaniu. Prywatnie szczęśliwa żona i mama piątki dzieci.

 lech balaban

Lech Bałaban – Przewodniczący Konwentu Fundacji

Altowiolista, doktor habilitowany sztuk muzycznych, profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, adiunkt Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Od 25 lat związany z Orkiestrą Kameralną AMADEUS Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, w której jest koncertmistrzem. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Altowiolowego. Jako członek zespołów Wieniawski Kwartet i Kwartet Rodzinny Bałabanów i również jako solista bierze udział w wielu liczących się festiwalach muzycznych. Koncertował w wielu krajach Europy oraz w Japonii i na Tajwanie. Dokonał wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. Prawykonywał wiele utworów muzyki współczesnej, w tym utwory jemu dedykowane. Wychował kilku laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych. Prywatnie mąż i tata czwórki dzieci.

piotr niewiedzial

Piotr Niewiedział - Członek Konwentu Fundacji

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Studia pianistyczne realizował pod kierunkiem wybitnego pianisty i pedagoga prof. Andrzeja Tatarskiego. W roku akademickim 1990/91 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne. Otrzymał dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem w 1991 r. Obecnie jest adiunktem  w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wraz ze swoją żoną Anią, również pianistką, tworzą duet fortepianowy „La Valse'89”.

Prywatnie jest mężem wspomnianej Ani i tatą dwóch synów.

magdalena guzikowska

Magdalena Guzikowska – Członek Konwentu Fundacji 

Zapalona gitarzystka, kształciła się pod okiem wybitnego profesora gitary klasycznej prof. Piotra Zaleskiego. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów gitarowych. Obecnie studentka prawa na WSP im. H. Chodkowskiej  we Wrocławiu. Szczęśliwa żona i mama córki Mai.

 

 

Kontakt

FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK
 

ul. Złota 14a
60 – 592  Poznań

NIP 7811893389
REGON 302658757
KRS 0000500117

VW Bank Polska S.A.:
54 2130 0004 2001 0658 2902 0001

Napisz do nas

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

© FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK 2022